معرفي properties كنترل هاي فرم

معرفي properties كنترل هاي فرم

براي هر كنترلي كه در فرم انتخاب مي شود ، يكسري خصوصيت در اين قسمت ظاهر مي گردد كه اكثر آنها در تمام كنترل ها يكسان مي باشند و برخي از اين خصوصيات نيز فقط مختص يكسري از كنترلها مي باشند.

خصوصيات برچسب متني يا lable:

ID : تمام كنترل ها داراي اين خصوصيت براي ثبت در ديتابيس مي باشند.

Text: اگر درون اين خصوصيت متني وارد كنيم ، داخل Label به صورت يك متن ثابت نمايش داده مي شود.

Top: فاصله ي كنترل از بالاي فرم را نمايش مي دهد.

Right: فاصله ي فرم از سمت راست فرم را نمايش مي دهد.

Width: پهناي كنترل را نمايش مي دهد.

Height: ارتفاع كنترل رانمايش مي دهد.

Font: با استفاده از اين خصوصيت مي توانيم فونت متن نوشته شده در داخل Text را تغيير دهيد.

FontSize: با استفاده از اين خصوصيت مي توانيد سايز مربوط به فونت متن را تغيير دهيد.

Bold: اگر بخواهيم متن را Bold كنيد ، آن را True و در غير اين صورت آن را False مي كنيد.

Italic: اگر بخواهيم متن مورب باشد اين خصوصيت را True و در غير اين صورت False مي كنيد.

UnderLine: اگر بخواهيم متن زير خط داشته باشد آن را Trueو در غير اين صورت False مي كنيد.

ForeColor: با استفاده از اين خصوصيت مي توانيد رنگ متن را تغيير دهيد.

BackColor: با استفاده از اين خصوصيت مي توانيد رنگ زمينه ي كنترل را تغيير دهيد.

BorderColor: در صورتيكه كه كنترل داراي كناره(Border) باشد، با استفاده از اين كنترل مي توانيد رنگ آن را تغيير دهيد.

BorderStyle: با استفاده از اين خصوصيت مي توانيد انواع كناره را براي كنترل به دلخواه انتخاب كنيد.

BorderWidth: پهناي كناره را به دلخواه مشخص مي كنيد.

Display: براي انواع نمايش كنترل مي باشد. در صورتيكه اين خصوصيت برابر none قرار بگيرد كنترل نمايش داده نمي شود و با مقدار block كنترل سمت درسا نمايش داده مي شود.

Binding: اين خصوصيت براي مواقعي استفاده مي شود كه بخواهيم بين كنترل مربوطه و يك پايگاه داده يا يك Web Service ارتباط برقرار كنيد.(اين خصوصيت براي بيشتر كنترل ها وجود دارد كه به جاي وارد كردن دستي اطلاعات در آن،تنظيم مي كنيم كه اطلاعات را از يك كوئري بخواند.اين خصوصيت براي اين كنترل اطلاعات (انتخاب سرور،انتخاب query ،انتخاب فيلد ) را مي پرسد.اين مورد بيشتر در مورد dropdownها(منوي پايين كشيدني) كاربرد دارد كه آنجا بيشتر توضيح داده مي شود

Permission: اين خصوصيت زماني استفاده مي شود كه بخواهيد براي كنترل دسترسي تعريف كنيد. كه زمانيكه پاپ آپ مربوط به آن باز مي شود داخل آن يك گروه دسترسي و يك نوع دسترسي موجود مي باشد. (در work flowها قابل استفاده است)

گروه دسترسي از گروههايي كه داخل سطح دسترسي سمت پانل dorsapax تعريف شده اند پر مي شود.

نوع دسترسي 3 نوع متفاوت است :Visible، مي توان اين كنترل را براي يك گروه خاص قابل رويت كنيد ، Invisible، كنترل را براي يك گروه خاص غير قابل رويت مي كند ، ReadOnly ، كنترل را براي گروه مورد نظر فقط به حالت فقط خواندني نمايش مي دهد.

EventManagement: براي هر كنترل در طراحي يك خصوصيت با اين نام موجود است كه با استفاده از آن مي توانيد براي كنترل مورد نظر ، يك يا چند رويداد تعريف كنيد.

Parameter:براي اختصاص دادن مقدار كنترل مورد نظر به عنوان پارامتر به يك وب سرويس ، Query و ... مورد استفاده قرار مي گيرد.(در وب سرويس همان اسم پارامتر ورودي و در كوئري همان پارامتري است كه در كوئري استفاده كرده ايد.)

Direction: با استفاده از اين خصوصيت مي توان جهت كنترل را تغيير داد.

Visible: اين خصوصيت يا True است يا False كه اگر True باشد كنترل مورد نظر قابل رويت و در غير اين صورت غيرقابل رويت است.

TextAlign: با استفاده از اين خصوصيت مي توان جهت متن را تغيير داد.

TabIndex: براي مواقعي كاربرد دارد كه بخواهيد سمت درسا به جاي استفاده از موس براي حركت بين كنترلها از تب استفاده كنيد.(اگر ترتيب فيلدها با محل قرار گيري آنها در ديتابيس يكسان نباشد استفاده از اين خصوصيت براي جابه جايي صحيح بين كنترل ها كمك مي كند.)

ToolTip(راهنماي ابزار): اگر در اين خصوصيت متني وارد كنيد در سمت درسا زماني كه موس بر روي اين كنترل برده شود ، متن وارد شده به عنوان توضيح يا راهنما ظاهر مي گردد.

Enable: اين خصوصيت هم دو قابليت True و False بودن را دارا مي باشد. اگر اين گزينه True باشد كنترل مورد نظر فعال و در غير اين صورت ، غيرفعال است.

ورودي متن يا text box :

در اين قسمت فقط خصوصياتي كه با خصوصيات كنترل فوق متفاوت مي باشند توضيح داده خواهند شد و بقيه دقيقا شبيه موارد فوق است. موارد زير مربوط به Text مي باشد و Label آن دقيقا مانند فوق است:

ID: اگر در قسمت Text اين كنترل ID را تغيير دهيم ، متناسب با نام نوشته شده در اين قسمت (به عنوان مثال name) ، ID مربوط به برچسب آن نيز تغيير مي كند (به عنوان مثال به lblname تغيير مي يابد.)

نكته: ID حتما بايد انگليسي باشد.ID هر كنترل ،اسم فيلدهاي ما در جدول است .در نتيجه براي ساخت گزارش از اين فرم بايد IDها را مناسب انتخاب كنيم.

Type: نوع متني كه مي توان در Text وارد نمود را مي توان از اين قسمت مشخص كرد.

انوع مختلف Type عبارتند از:

nvarchar(50), nvarchar(100), nvarchar(200), nvarchar(500),nvarchar(max)

int, ntext , datetime

اگر نوع متن مربوط به TextBoxرا nvarchar(max) انتخاب كنيد ، مي توانيد يك متن با هر سايزي كه مي خواهيد وارد نماييد.

اگر نوع متن را ntext مشخص كنيد، TextBox شما به صورت Editor نمايش داده مي شود.

بقيه ي موارد فوق نيز به وضوح مشخص مي باشند ، مثلا اگر نوع int باشد داخل TextBox فقط مي توانيد اعداد integer وارد نماييد يا اگر datetime باشد فقط مي توانيد متن با فرمت تاريخ وارد نماييد و...

Permission:اگر به Text، دسترسي بدهيد ، بايد در Textموردنظر خصوصيات متني وارد كنيد تا زماني كه كاربري عضو گروه دسترسي است و دسترسي آنها به صورت ReadOnly مي باشد اجازه ي تغيير متن را نداشته باشند.

Validate: اين گزينه براي تنظيمات اعتبارسنجي كنترل مورد نظر مي باشد.

زمانيكه اين تنظيمات براي كاربر نمايش داده مي شود، شامل موارد زير است كه متناسب با استفاده و كاربرد كاربر از اين كنترل مي توان اين موارد را تنظيم نمود:

*حتما پر شود : اگر تيك اين گزينه را بزنيذ ، زماني كه در سمت سايت به اين كنترل مي رسيد اگر آن را پر نكرده و دكمه ي ذخيره را بزنيد ، پيغامي مبني بر اينكه فيلد مورد نظر پر نشده است به كاربر نمايش مي دهد.

تعيين فرمت ورودي:اگر تيك مربوط به اين مورد را بزنيم، گزينه ي ديگري با نام فرمت ورودي فعال مي شود، كه در اين قسمت مي توانيم مشخص كنيم كه كاربر در اين Text متني كه وارد مي كند فقط مطابق با فرمتي باشد كه در اين قسمت مشخص شده و در غير اين صورت به آن پيغام مي دهد.

در DropDowList مربوط به فرمت ورودي 8 نوع مختلف براي تعيين فرمت متن وارد شده در Text مورد نظر وجود دارد، كه عبارتند از: text, time, nationalcode custom, float, number, email, date

اگر دقت كرده باشيد ، مي بينيد كه دوگزينه ي تعيين بازه مجاز و تعيين طول مجاز در زير گزينه ي تعيين فرمت ورودي موجود مي باشد كه اين دو گزينه با مشخص نمودن هركدام از انواع فرمت ورودي فعال يا غير فعال مي شوند.

اگر نوع را textتعيين كنيد ، هر دو گزينه ي تعيين بازه ي مجاز و تعيين طول مجاز فعال مي شوند كه با استفاده از مورد اول مي توانيد متن وارد شده را در يك بازه ي مشخص محدود كنيد و با استفاده از مورد دوم مي توانيد مشخص نماييد كه براي متن وارد شده يك حداقل و حداكثر طول تعريف شده باشد كه در صورتيكه كاربر خارج از اين محدوده متني وارد نمود(چه كمتر ، چه بيشتر) به آن پيغام دهد.

براي نوع number و nationalcode هم دقيقا مانند text مي باشد.(متن وارد شده بايستي حتما از نوع عدد باشد)

زماني كه نوع را emailوارد مي كنيد ، هر دو گزينه ي فوق غير فعال مي شوند و متن وارد شده هم حتما بايد فرمت Emailداشته باشد.

براي نوع date فقط گزينه ي تعيين بازه ي مجاز فعال مي شود و فرمت متن وارد شده هم حتما بايد ، فرمت تاريخ باشد.

   
    مقايسه ي دو فيلد: زماني كه تيك اين مورد را مي زنيد گزينه ي فيلد دوم فعال مي شود كه در DropDownList مربوط به آن ليست بقيه TextBox هايي كه در اين فرم موجود مي باشد را نمايش مي دهد كه مي توان با استفاده از اين گزينه فيلد مورد نظر را با يكي ديگر از فيلدهاي انتخاب شده مقايسه نمود.

اين پانل داراي سه دكمه ي ذخيره ، لغو و بستن مي باشد، با استفاده از دكمه ي ذخيره تمامي تغييرات به فرم اعمال مي شود، با استفاده از دكمه ي لغو تمامي تغييرات اعمال شده در اين قسمت از بين مي روند و با دكمه ي بستن كلا پانل بسته مي شود.

TextMode:با استفاده از اين خصوصيت مي توانيم حالت متن را مشخص نماييد ، كه داراي سه حالت SingleLine,MultiLine, Password مي باشد.

SingleLine: با انتخاب اين گزينه متن وارد شده در TextBox در يك خط قرار مي گيرد.

MultiLine: با انتخاب اين گزينه متن وارد شده در TextBox در چند خط قرار مي گيرد.

Password: با انتخاب اين گرپزينه متن وارد شده در TextBox به صورت Password نمايش داده مي شود.

ReadOnly: اگر اين خصوصيت را true كنيم ، متن وارد شده در TextBox سمت درسا به كاربران فقط به حالت ReadOnly نمايش داده مي شود و كاربر متن مورد نظر را نمي تواند تغيير دهد.

كليد جدول: اگر اين خصوصيت را براي كنترل true كنيد ، در سمت سايت اگر كاربر مقداري را در Textوارد نمايد، دفعه ي بعد نميتواند دقيقا همان مقدار تكراري را وارد نمايد و به آن پيغام مي دهد و اين به دليل اين است كه فيلد را كليد كرده ايد ومقادير تكراري را قبول نمي كند.

دكلمه از نوع سرور(button):

تمام خصوصيات اين كنترل شبيه خصوصيات توضيح داده شده در فوق مي باشد .

Type در اين كنترل داراي سه گزينه است:submit ,back ,button

Submit يعني اين دكمه اطلاعات ما را ارسال مي كند و در database ذخيره مي كند.

 Backيعني بازگشت به مرحله قبلي

Button دكمه ساده است كه كاري نمي كند مگر اينكه در event manager آن تعريف باشد

دكمه از نوع لينك:

در حقيقت دكمه نيست بلكه hyperlink است

خصوصيات متفاوت:

NavigateUrl : در اين خصوصيت لينك مربوط به كنترل را وارد مي كنيد.

Target: در اين قسمت مشخص مي كنيد كه لينك مورد نظر به چه شكل و در كجا باز شود.

منوي پايين كشيدني يا drop down:

خصوصيات متفاوت:

Items: منوي فوق را به دو صورت مي توان پر نمود كه يكي از اين دو حالت Itemsمي باشد.با استفاده از اين گزينه مي توان به منوي مورد نظر آيتم اضافه نماييد.وقتي موارد مربوط به Item را وارد مي كنيم اگر گزينه "انتخاب شده باشد" را براي يك مورد تيك بزنيم در موقع load فرم ،در drop down نمايش داده مي شود.

Binding: با استفاده از Binding مي توانيد به منوي پايين كشيدني از طريق پايگاه داده ي مورد نظر محتوي اضافه كنيد.

جعبه ي انتخابي  check box :

Items و Binding در آن دقيقا مانند فوق است و خصوصيات اضافه ي آن به صورت زير مي باشد:

RepeatColumn: با استفاده از اين خصوصيت مي توانيم مشخص كنيم كه جعبه هاي انتخابي در چند ستون قرار بگيرند.

RepeatDirection:با استفاده از اين خصوصيت مي توانيم مشخص كنيم كه جعبه هاي انتخابي به صورت افقي در فرم نمايش داده شوند يا عمودي.

دكمه هاي راديويي يا radio button:

تمام خصوصيات اين كنترل شبيه به جعبه ي انتخابي مي باشد.
تصوير

تنها خصوصيت متفاوت اين كنترل imageurl مي باشد كه از اين قسمت عكس مورد نظر را آپلود كرده و سپس دكمه ي ذخيره را بزنيد.وقتي عكس را قرار مي دهيم آن را به اندازه مشخص شده در كنترل imageما resize مي كند .پيش فرض 50*100 است كه مي توانيم آنرا تغيير دهيم.

تقويم

تنها خصوصيت متفاوت اين فيلد Show Date مي باشد كه اين خصوصيت در صورتيكه True باشد ، تاريخ امروز را در Text كنار تاريخ نمايش مي دهد ، ولي در صورتيكه False باشد آن را نمايش نمي دهد.

انتخاب فايل براي آپلود

خصوصيت Validate در اين كنترل با بقيه ي كنترل ها متفاوت است ، صفحه ي مربوط به Validate در اينجا داراي دو گزينه به صورت زير مي باشد:

الف) حتما پر شود

ب) تنظيمات فايل: تيك اين گزينه را كه مي زنيم ، موارد زير فعال مي شوند:

حداقل حجم ، حداكثر حجم و فرمت فايل.

در فرمت فايل اگر بخواهيد فرمتي به غير از فرمتهاي موجود اضافه كنيد، بايستي گزينه ي Custom را انتخاب كرده و در TextBox ظاهر شده فرمت هاي مورد نظر را اضافه نماييد.

گريد و اتصال به پايگاه داده

Binding: در قسمت ارتباط با پايگاه داده يك سرور با يك كوئري داريم كه كوئري كلا به گريد بايند مي شود.

GridConfigبا استفاده از اين خصوصيت مي توانيد تنظيمات مربوط به گريد را انجام دهيد(در صورتي كه كوئري بايند كرده با شيد اين تنظيمات فعال مي شود.

در اين خصوصيت مواردي كه مشاهده مي شود به شرح زير مي باشد:

  • براي گريد رديف در نظر گرفته شود: زمانيكه تيك اين گزينه زده شود، در سمت سايت، به گريد يك ستون با سرستون رديف اضافه شده است كه رديف هاي مربوط به هر سطر را نمايش مي دهد.
  • افزودن آيتم به ليست نام فيلدها: زمانيكه تيك اين مورد را مي زنيد گزينه اي به نام ، نام فيلد جديد اضافه مي شود ، كه در آن نام فيلد جديد را زده و دكمه اضافه را مي زنيم .

زماني كه فيلد مورد نظر را اضافه كرديد به ليست "نام فيلد" در پايين آن اضافه مي شود كه با انتخاب آن ، عنوان سرستون مطابق با نام فيلد تغيير مي كند كه مي توانيد خودتان آن را تغيير دهيد .نوع را هم متناسب با فيلد مي توانيد متن يا عكس يا لينك انتخاب كنيد.

اگر نوع را لينك تعيين كنيد يك گزينه ي ديگر به نام عنوان لينك اضافه مي گردد كه مي توانيد براي نمايش سمت سايت ،يك عنوان به لينك بدهيد. (بهتر است از اين قسمت اين كار را انجام ندهيد و از قسمت query اين لينك ثابت را اضافه نماييد.

  •  مقدار نمايشي: ممكن است به ازاي يكسري از فيلدها در ديتابيس مقدار نامفهومي خورده باشد ، به عنوان مثال ممكن است به جاي نام اصفهان در ديتابيس عدد 0خورده باشد ، بنابراين هرجا كه از اين فيلد در فرم استفاده كنيد ، به جاي آن عدد 0 را نمايش مي دهد، براي اينكه اين مشكل حل شود و براي كاربر سمت درسا يك فيلد بامفهوم نمايش داده شود از اين گزينه استفاده كنيد و در مقدار اصلي ، مقداري كه در ديتابيس نوشته ميشود را قرا دهيد(در اين مثال عدد 0) و به جاي مقدار جايگزين ، مقداري را كه مي خواهيد سمت سايت به كاربر نمايش داده شود را قرار دهيد.(در اينجا مثلا همان اصفهان)
  • پهنا(Pixel): همان پهناي سر ستون مي باشد.(سايز گريد پهناي سر ستون مي باشد.)

فيلدهايي كه مي خواهيم در خروجي gridمان نمايش داده شود را از قسمت "نام فيلد"انتخاب و دكمه را مي زنيم كه به ليست ستون هاي گريدمان اضافه شود و ذخيره را مي زنيم.

خروجي اكسل

براي اين كنترل حتما بايد يك Binding از كوئري كه مي خواهيد از آن خروجي اكسل بگيريد داشته باشيد.يعني در قسمت binding ،اتصال به كوئري مربوطه را مشخص مي كنيم.وقتي سمت سايت روي آيكون كليك مي كنيد مي توانيد خروجي آن كوئري را در قالب فايل اكسل مشاهده يا ذخيره كنيد.

افزودن Captcha

اين كنترل براي قرار دادن كد captchaدر فرم استفاده مي شود تا نتوانند از فرم ما سوءاستفاده كنند و خصوصيتي علاوه بر خصوصيات فوق ندارد كه توضيح داده شود.

فيلد محاسباتي

در بعضي فرم ها مي خواهيم عمليات رياضي بر روي فيلدهاي ورودي فرم مان انجام دهيم كه در آن صورت از اين كنترل استفاده مي كنيم.

نكته : پيش نياز اين كار اين است كه text box هايي كه در فرم استفاده مي كنيم نوع انها int باشد و در قسمت validate آن textbox، فرمت ورودي را number قرار داده باشيم.

CompConfig: پنجره اي كه مربوط به اين خصوصيت است داراي موارد زير مي باشد:

o انتخاب فيلد: ليست كنترل ها يي را نمايش مي دهد كه در فرم موردنظر ،شرايط گفته شده در بالا را داشته باشند.

o انتخاب عمليات: عملياتي كه مي خواهيد روي فيلد يا فيلدهاي مورد نظر انجام دهيد را در اين جا مشخص مي شود .

o عبارت محاسباتي: زماني كه دو فيلد فوق را پر مي كنيم نتيجه ي عمليات را در اين جا نمايش مي دهد.

سمت درسا زماني كه فرم را باز كنيد ، وقتي فيلد مورد نظر را پر شود ، خودش فيلد محاسباتي را محاسبه مي كند.

اگر فيلد Null باشد ، خطا نمي دهد ولي جواب هم نمي دهد.

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/03/29
تعداد بازدید:
11104
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal