مسئولین فناوری اطلاعات واحدهای تابعه دانشگاه
محمد خوشدل

محمد خوشدل

حوزه: ریاست

مدرک: کارشناسی نرم افزار

ایمیل: khoshdel@bums.ac.ir

داخلی: 5080

مستقیم: 05632395080

مرتضی فاتحی

مرتضی فاتحی گل

حوزه:: معاونت توسعه مدیریت و منابع

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل: m.fatehi@bums.ac.ir

داخلی: 5295

مستقیم: 05632395295

محمد شاه بیکی

حوزه: مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل: mohammad.shahbeiki@bums.ac.ir

داخلی: 5296

مستقیم: 05632395296

تکتم سنجری

تکتم سنجری

حوزه: مدیریت امور مالی

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل: sanjarit2@bums.ac.ir

داخلی: 5234

مستقیم: 05632395234

مهدی شیفته

حوزه: معاونت بهداشتی

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل: m.shifteh@bums.ac.ir

داخلی: 5454

مستقیم: 05632395454

مهدی توسلیان

مهدی توسلیان

حوزه: معاونت آموزشی

مدرک: فوق دیپلم فناوری اطلاعات

ایمیل: tavasolian@bums.ac.ir

داخلی: 5656

مستقیم: 05632395656

ابوالفضل کامرانی فرد

ابوالفضل کامرانی فرد

حوزه: معاونت تحقیقات و دانشکده دندانپزشکی

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل:kamranifard@bums.ac.ir

داخلی: 1212

مستقیم: 05632391212


مرتضی دری نژاد

حوزه:  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل:m.dorrinezhad@bums.ac.ir

داخلی: 5015

مستقیم: 05632395015

سیده فاطمه کاظمی

سیده فاطمه کاظمی

حوزه: کتابخانه مرکزی

مدرک: کاردانی کامپیوتر

ایمیل:kazemi_sf@bums.ac.ir

داخلی: 1760

مستقیم: 05632381760

احسان صدر

حوزه: معاونت آموزشی

مدرک: مهندسی کامپیوتر

ایمیل:e.sadr21@bums.ac.ir

داخلی: 5634

مستقیم: 05632395634

روح اله افشاری

روح اله افشاری

حوزه: معاونت درمان

مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

ایمیل:afshar@bums.ac.ir

داخلی: 1330

مستقیم: 05632381330

مصطفی ایثاری فر

حوزه: معاونت درمان

مدرک: کارشناسی مهندسی نرم افزار

ایمیل:mostafa.isary@bums.ac.ir

داخلی: 1397

مستقیم: 05632381397

فاطمه سلمانی

حوزه:دانشکده بهداشت

مدرک: مهندسی کامپیوتر نرم افزار

داخلی: 1655

مستقیم: 05632381655


زینب طوری

حوزه: معاونت غذا و دارو

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل: r.tory@bums.ac.ir

داخلی: 5705

مستقیم: 05632395705

میلاد مهدوی

میلاد مهدوی

حوزه:بیمارستان رازی

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل:milad.mahdavi@bums.ac.ir

داخلی: 6100

مستقیم: 05631626100

امیر دادرس مقدم

امیر دادرس مقدم

حوزه: بیمارستان امام رضا (ع)

مدرک: کارشناسی برق

ایمیل:A.dadrass@bums.ac.ir

مستقیم: 05632231139


زهرا دهقانی

حوزه:بیمارستان ولیعصر(عج)

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل:zdehghani@bums.ac.ir

داخلی: 2020

مستقیم: 05632392020

ابراهیم جامی

ابراهیم جامی

حوزه: بیمارستان ولیعصر (عج)

مدرک: کارشناسی مدیریت دولتی

ایمیل:ebijami@bums.ac.ir

داخلی: 2020

مستقیم: 05632392020

معصومه رحمانی

حوزه: شبکه بهداشت و درمان سربیشه

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل:mrahmani@bums.ac.ir

مستقیم: 05623624654


خدیجه احراری

حوزه:مرکز بهداشت بیرجند

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل:ahrari@bums.ac.ir

داخلی: 2880

مستقیم:05631632880

مجید حسینی نژاد محبی

مجید حسینی نژاد محبی

حوزه: شبکه بهداشت و درمان بشرویه

مدرک: کارشناسی مدارک پزشکی

ایمیل:mhossininezhad@bums.ac.ir

مستقیم: 05353227601

اسماعیل خسروی

اسماعیل خسروی

حوزه: شبکه بهداشت و درمان درمیان

مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

ایمیل:I.khosravi@bums.ac.ir

مستقیم: 05632124792

سعید عصاری

سعید عصاری

حوزه: شبکه بهداشت و درمان طبس

مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

ایمیل:saeid.assari@bums.ac.ir

مستقیم: 05632383410


احمد رجب زاده

احمد رجب زاده

حوزه: بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی

مدرک: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

ایمیل:ahmad.rajabzadeh@bums.ac.ir

داخلی: 3035

مستقیم:05632383035

عباس جهاندار

حوزه: شبکه بهداشت و درمان فردوس

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل:ajahandar@bums.ac.ir

داخلی: 7022

مستقیم:05632727301

جواد رحیم پناه

حوزه: شبکه بهداشت و درمان فردوس

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل: Rahimpanah.j@bums.ac.ir

مستقیم:05632727301


هادی کاشف

هادی کاشف

حوزه:بیمارستان شهید چمران فردوس

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل:kashef.h@bums.ac.ir

مستقیم: 05342222801


حسین معنوی

حسین معنوی

حوزه: بیمارستان شهدا قائن

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل: hossein.manavi@bums.ac.ir

داخلی: 8080

مستقیم: 05632565428

نجمه محمدی پور

حوزه: شبکه بهداشت و درمان نهبندان

مدرک: کارشناسی مهندسی کامپیوتر

ایمیل:mohamadipour@bums.ac.ir

داخلی:3851

منصور پور صادقی

حوزه: شبکه بهداشت و درمان زیرکوه

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل:m.poursadeghi@bums.ac.ir

مستقیم:32503023

الهه چاجی

حوزه: شبکه بهداشت و درمان قائن

مدرک: کارشناسی مهندسی کامپیوتر

ایمیل:elaheh.chaji@bums.ac.ir


امین اقبالی

حوزه:دانشکده پزشکی

مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

ایمیل:a.eghbali@bums.ac.ir

مستقیم:32381502

ولی الله حکمتی

ولی الله حکمتی

حوزه: بیمارستان ایران مهر

مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

ایمیل:v.hekmati@bums.ac.ir

تلفن مستقیم:31626846

زهرا هاشمی

زهرا هاشمی

حوزه:بیمارستان شفا بشرویه

مدرک:کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

ایمیل: hashemi.z57@bums.ac.ir

تلفن مستقیم:32782112

میثم صنعتی

میثم صنعتی

حوزه: بیمارستان حضرت رسول (ص) فردوس

مدرک: کارشناس تکنولوژی نرم افزار

ایمیل:meysam.sanati@bums.ac.ir

تلفن :05631627307

محمدحسین فیضی

حوزه: معاونت آموزشی

مدرک: کارشناسی مهندسی کامپیوتر

ایمیل:@bums.ac.ir

تلفن :05632395614

احسان منصوری

احسان منصوری

حوزه: معاونت فرهنگی دانشجویی

مدرک: کارشناس مهندسی نرم افزار

ایمیل:ehsan.mansouri@bums.ac.ir

تلفن :05632395317

علیرضا خسروی

علیرضا خسروی

حوزه: دانشکده پیراپزشکی

مدرک: کارشناسی مهندسی نرم افزار

ایمیل:ali.reza.khosravi@gmail.com

تلفن :

جواد آخوندی

حوزه:

مدرک:

ایمیل:

تلفن :

مجید مالکی

حوزه: دانشکده پرستاری و مامایی

مدرک: کارشناس رایانه

ایمیل:

تلفن :

علی خزائلی

حوزه: مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

مدرک: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

ایمیل:

تلفن :

مجید چهکندی نژاد

حوزه: مرکز جامعه درمان بیماری های خاص

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل:

تلفن :

سعیده کاووسی گیوشاد

حوزه: معاونت بهداشتی

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل:

تلفن :

میثم دبیری مقدم

حوزه: مدیریت فوریت های پزشکی

مدرک: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

ایمیل:

تلفن :

مهرزاد محمودی

حوزه: شبکه بهداشت و درمان خوسف

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل:

تلفن :

زهرا رحیمی شاهرخت

حوزه: بیمارستان کوثر حاجی آباد

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل:

تلفن :

مصطفی دهباشی

حوزه: بیمارستان امام علی (ع) سرایان

مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی تکنولولژی نرم افزار

ایمیل:

تلفن :

روح ا... زارع نژاد

حوزه: بیمارستان علی بن ابیطالب سربیشه

مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

ایمیل:

تلفن :

امیر رضا بیکی

حوزه:

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل:

تلفن :

علیرضا عرفانی فر

حوزه: بیمارستان شهید آتشدست نهبندان

مدرک: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

ایمیل:

تلفن :

ملیحه زارعی

حوزه: بیمارستان حضرت رسول (ص) فردوس

مدرک: کارشناسی کامپیوتر

ایمیل:

تلفن :

لیلی جلیلیان

حوزه: شبکه بهداشت و درمان خوسف

مدرک: کارشناسی ارشد کامپیوتر

ایمیل:

تلفن :

سمیرا کوهی

حوزه: شبکه بهداشت و درمان سرایان

مدرک: لیسانس فناوری اطلاعات سلامت

ایمیل:

تلفن :

علیرضا گلشنی

حوزه: بیمارستان شهید آتشدست نهبندان

مدرک: لیسانس فناوری اطلاعات

ایمیل:

تلفن :

علیرضا حسینی

حوزه: بیمارستان خاتم الانبیاء درمیان

مدرک: لیسانس فناوری اطلاعات

ایمیل:

تلفن :

حوزه: 

مدرک:

ایمیل:

تلفن :

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/11
تعداد بازدید:
13031
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:8
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal