شرایط عمومی استفاده از سرویس اینترنت vpn دانشگاه:

<ulclass="statuses">

  • ملزم به حفظ، نگهداری و عدم انتقال اطلاعات به هرکس دیگر غیر از خویش و نیز عدم انتقال آنها به خارج از محیط اداری باشم و حفاظت از آن را شخصاً تعهد نمایم.
  • حفاظت از نام کاربری (user name) و رمز عبور (password) که شخصی بوده را کاملاً تعهد نموده و در اختیار هیچ شخصی قرار نخواهم داد. ضمناً با اطلاع از اینکه کلیه صفحات وب مشاهده شده قابل ثبت و ضبط می باشد ، مسؤولیت هرگونه ورود و انجام هر عملیاتی با آن متوجه اینجانب خواهد بود.
  • اتصال رایانه حاوی اطلاعات اداری به اینترنت ممنوع بوده، اما با توجه به اینکه تفکیک کامل شبکه اداری از اینترنت نیاز به بستر سازی داشته و فعلاً امکان آن وجود ندارد، تا اطلاع ثانوی اتصال به اینترنت منوط به تأیید معاونت محترم پس از تکمیل این فرم می باشد.
  • نهایت دقت و تلاش خویش را در حفاظت از بیت المال تحویلی بکارگیرم و درصورت هرگونه سرقت، نفوذ و ویروسی شدن دراسرع وقت مسئولین مربوطه و حراست را در جریان قرار دهم.
  • از قراردادن اطلاعات شخصی از قبیل عکس و فیلم بر روی رایانه اداری خودداری نمایم.

</ulclass="statuses">